ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนหลักเกณฑ์การจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ

หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ

        ในกรณีที่คนพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์        จำนวน  1  ฉบับ                     
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ 
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  2  ใบ 

ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด
  (กรณียื่นแทนให้นำบัตร ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)

ในกรณีที่ไปดําเนินการแทนคนพิการให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ                                                   จำนวน  1  ฉบับ
    การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบียน ทุกวัน ในวันและ เวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ           
  1. สัญชาติไทย
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
  5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ  ทัณฑ์สถานหรือสถานคุมขัง ของกรมราชทัณฑ์  หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่

   หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ                                          จำนวน    1    ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                     จำนวน    1    ชุด
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ ธนาคารกรุงไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1   ชุด

  กรณีที่ผู้อื่นยื่นแทนใช้หลักฐานดังนี้            
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                          จำนวน     1   ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                        จำนวน     1   ชุด
  3. หนังสือมอบอำนาจ                                                        จำนวน     1   ชุด 
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)    จำนวน   1   ชุด
  หรือ ธนาคารกรุงไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง

** วันเวลาที่เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.เอกสารต้องลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ   ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome