ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[บุคลากร]
กองคลัง
  หน้าหลัก งานควบคุมภายใน   พ.ร.บ. คู่มือประชาชน
     - ปี 2559   - ปี 2560  
    - ปี 2561   - ปี 2562  

   

กองคลัง

นางสาวพรทิพย์ ขวัญอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง          รก.ผอ.กองคลัง

นางสาวนันทพร สุวรรณโชติ
นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ

นางปรานอม มีลาภ
ลูกจ้างประจำ
นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่ำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรวรรณ บุญล้ำ
พนักงานจ้าง
นางสาวรุ่งทิวา เกสรศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สินเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome