ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศราคากลาง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 (ตะกาด) หมู่ที่ 3
2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กซอยคานเรือใหญ่ หมู่ที่ 3 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
3. ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานเดินชมธรรมป่าชายเลน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 9 (เรือหลวงประแส) หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกถนนเทศบาล 7 เชื่อมถนนทางเดินขึ้นสะพานประแสสิน หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
7. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่างทอง (ซอยแยกจากถนนเทศบาล 9) หมุ่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
8. ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบาย (ถนนเทศบาล 6 และ 7) หมู่ที่ 2 (e-bidding)
9. ประกาศราคากล่างโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณหัวเรือหลวงประแส หมุู่ที่ 1 (e-bidding)
10. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัชวาล (ซอยแยกจากเทศบาล 9) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12. ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างหลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 36 วัตถ์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding)
13. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน คนพิการ และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดแหลมสน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
16. ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์เรือหลวงประแสหมู่ที่ 1 (ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณร้านค้าชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome