ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนถนนสายวัฒนธรรม

    จากการที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ย่านบ้านเก่าริมแม่น้ำประแสที่คงรักษาบ้านที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่ชุมชนประแสไว้ได้เป็นอย่างดี  บ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์  การจัดงานถนนคนเดิน งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส ซึ่งคงที่ไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นประแส จากเหตุผลดังกล่าววัฒนธรรมจังหวัดระยองได้เล็งเห็นความพร้อมและศักยภาพของชุมชนปากน้ำประแสที่มีความตระหนักและหวงแหนทุนทางวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลปากน้ำประแสจึงได้รับคัดเลือก
เป็นถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข"
ซึ่งดำเนินการระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2559 ณ ถนน
บ้านเก่าริมน้ำประแส เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และพัฒนา รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

 

ในท้องถิ่นด้วยการนำมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมนำทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  โดยถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” ได้จัดทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
  1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “วัฒนธรรมล้ำค่า เปิดตำราเมืองประแส” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำประแส
  2. กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน  เช่น การแสดงลำตัด  การแสดงกลองยาว การแสดงนางครก นางสากการแสดง
  ดนตรีไทย การแสดงหุ่นปากกว้าง การแสดงหุ่นมือ  รำวงย้อนยุค การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ และการแสดง
  ของเด็กและเยาวชน  เป็นต้น
  3. กิจกรรมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน เช่น ทอดมันประแส แกงส้มผักกระชับ  ก๋วยเตี๋ยวผัดปู  จันรอน อาหารทะเล
  แปรรูป  ยำหอยปากเป็ด  ชาใบขลู่  โดยการออกร้านค้าชุมชน ซุ้ม อาหารไทย การจำหน่วยสินค้าชุมชน
  (otop) เป็นต้น
  4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  เช่น  การนั่งสามล้อเที่ยวชมธรรมชาติ  กิจกรรมถนนคนเดิน การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ การปั่นจักรยาน การเดินชมทุ่งโปรงทอง การไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน เป็นต้น

 ชื่อ บ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส

ประวัติโดยสังเขป  อาคารหลังนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ  (นายก อบจ.ตราด) อนุญาตให้ใช้บ้านเดิมของท่านให้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพเก่าและเรื่องราวของปากน้ำประแส ความสวยงามและสมบูรณ์ของบ้านหลังนี้เป็นภาพสะท้อนได้ดี ถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของชุมชนปากน้ำประแสในอดีต
สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 142 ถนนสายเลียบแม่น้ำ  หมู่ที่  2   ตำบล ปากน้ำกระแส    อำเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงดูแล  เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
บุคคลหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในปัจจุบัน   เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
การเดินทาง   สามารถเดินทางโดยรถยนต์
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome