ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลฯ
ด้วยสำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยมีวัตถุประสงค์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร  ด้านการบริหารจัดการ  การบริการสาธารณะ  ระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  วิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดอบรมในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  และนำคณะไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ในวันที่ 14 – 17  พฤศจิกายน  2563 โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome