ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 20 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
2. โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันไหลปากน้ำประแส ประจำปี 2564
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี  2564
4. โครงการรำลึกวันก่อตั้งเทศบาล 24 เมษายน 2476
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ประจำปี 2563
7. โครงการอบรมและศึกษาดูงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2563
8. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
9. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2563
10. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2563
11. โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปี 2563
12. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้ ประจำปี 2563
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปี 2563
14. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
15. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2563
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
17. โครงการอบรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
18. โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชุมชนลุ่มน้ำประแส
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  ประจำปี 2563
20. โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา  ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome