ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.๕ งานผ้าป่ากลางน้ำ ก้าวล้ำประมงไทย ตะเคียนใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง
วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 2559

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประแส
    ที่มาของคำว่าประแส
    ประวัติชุมชน
วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์
    like
อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
บุคลากร
โครงสร้างทางการเมือง&การบริหาร
    การคลังท้องถิ่น
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
    สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
ศูนย์บริการร่วม
    ศูนย์บริการร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังพนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    แผนอัตรกำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงาน (58-60)
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล
    งบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม
ภาษีท้องถิ่นที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีหน้าที่ในการจัดเก็บ มี 3 ประเภท ดังนี้

และภาษีแต่ละประเภทได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษี ดังนี้


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม โกดัง โรงแรม ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ อพาร์ทเมนท์ โรงงาน บ้านที่ให้ญาติหรือผู้อื่นอยู่อาศัย เป็นต้น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
1. 
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
2. 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้งรายการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษีให้พนักงานเก็บภาษี แจ้งรอการประเมิน ภ.ร.ด.8 ไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สิน

 
3. 

เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน ภ.ร.ด.8 แล้ว ต้องไปชำระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 
4. 

หากผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินของเจ้าหน้าที่ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

 
5. 
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ถือเป็นค่าภาษีค้างชำระต้องเสียเงินเพิ่ม
 
เงินเพิ่ม
 
1. 
ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ
 
2. 
ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
 
3. 

ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

 
4. 

ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ ถ้าไม่ชำระภาษี และเงินเพิ่ม ภายใน 4 เดือน ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระภาษีได้ คือ นายกเทศมนตรี

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงพร้อมวันที่ยื่นแบบ

 
-  
สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส .3 หรือ นส .3 ก
 
-  
บัตรประจำตัวประชาชน
 
-  
ทะเบียนการค้า
 
-  
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 
-  
หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำแทน
 


ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้บนวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 
1. 

เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้อง ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยื่นแบบ ภ.ป.1 และต้อง ชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

 
2. 

ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 
3. 

ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

 
การประเมินค่าภาษีป้าย
 
1. 
ป้ายที่แสดงภาษาไทยล้วน คิด 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 
2. 

ป้ายที่มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

 
3. 

ป้ายดังต่อไปนี้ คิด 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

   

    -  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย

   

    -  ป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

 
4. 

ป้ายตาม 1. , 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อคำนวณแล้วมีอัตราที่ต้องเสียภาษีป้ายต่ำกว่า 200 บาทต่อป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท เป็นอย่างต่ำ  

“ หมายเหตุ : การคำนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง -/- ยาว ( เซนติเมตร )”
 
เงินเพิ่ม
 
1. 

ไม่ยื่นแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี เว้นแต่ได้ยื่นแบบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

 
2. 

ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี ที่ต้องประเมินเพิ่ม

 
3. 

ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงพร้อมวันที่ยื่นแบบ

 
-  
บัตรประจำตัวประชาชน
 
-  
ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
 
-  
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 


ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินหรือให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่ที่มีน้ำด้วย
เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  
การพิจารณาราคาที่ดิน :
 

ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ป

 
ระยะเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ :
 
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
 
เงินเพิ่ม
 
1. 

ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี

 
2. 

ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม

 
3. 

ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงพร้อมวันที่ยื่นแบบ

 
-  
สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส .3 หรือ นส .3 ก
 
-  
บัตรประจำตัวประชาชน
 
-  
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายระบุให้เทศบาลฯ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดังนั้นเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขึ้น

 

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย แบ่งตามประเภทดังนี้

-  
ประเภทบ้านอยู่อาศัย หลังละ 20 บาท / เดือน
 

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 ต่อ 17 , โทรสาร 0-3866-1720-1 ต่อ 19
E-mail : info@prasae.com