ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.๕ งานผ้าป่ากลางน้ำ ก้าวล้ำประมงไทย ตะเคียนใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง
วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประแส
    ที่มาของคำว่าประแส
    ประวัติชุมชน
เกี่ยวกับเทศบาลฯ
    ข้อมูลทั่วไป
    คำขวัญประจำเทศบาล
    ดวงตราและสัญลักษณ์ของเทศบาลฯ
    แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
    ลักษณะที่ตั้ง - อาณาเขตติดต่อ
    เขตการปกครอง
    แผนที่แสดงอาณาเขต
    ลักษณะการใช้ที่ดิน
วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์
    like
อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
บุคลากร
โครงสร้างทางการเมือง&การบริหาร
    การคลังท้องถิ่น
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงสร้างทางสังคม
    ประชากร
    กรรมการชุมชน
    ศาสนา
    การศึกษา
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สาธารณสุข
    ข้อมูลอาชญากรรม
โครงสร้างทางการคมนาคม
    ถนน - สะพาน
    เส้นทางคมนาคม
    แผนที่คมนาคม
    แม่น้ำ/คลอง
    การจัดการขนส่งมวลชน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
    สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
สถานที่สำคัญ
    วัดสมมติเทพฐาปนาราม
    วัดตะเคียนงาม
    ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
    ชายหาดแหลมสน
    ชายหาดประแส
    สะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด Boardwalk
    สะพานชมป่าชายเลน ชุมชน หมู่ ๗ (ทุ่งโปรงทอง)
    ตะเคียนใหญ่ ๕๐๐ ปี
    จุดชมวิวแหลมสน
    ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
    เกาะมันใน
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
    ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติการรบ
    ประมวลภาพในอดีต
    สภาพทั่วไปในปัจจุบัน
ประเพณี
    ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนรรพรรษา
    ประเพณีเทศกาลงานวันไหล
    ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
    ประเพณีงานตักบาตรเทโว
ประแสโฮมสเตย์
    บ้านพักโฮมสเตย์
    โปรแกรมนำเที่ยว
    อัตราค่าบริการพาหนะนำเที่ยว
    ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม
    จองห้องพัก
    แผนที่ท่องเที่ยว
    แผนที่ร้านอาหาร
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    เทศบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปี
    แผนการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รายงานผลการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ระเบียบ/กฏหมาย
ศูนย์บริการร่วม
    ศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
    ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ & แนวทางการพัฒนาเทศบาล
    ประกาศเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 2557)
    การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2556-2562)
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562)
แผนพัฒนาสามปีฯ
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557 (บัญชีโครงการ)
    plan 2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (บัญชีโครงการ)
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (ประกาศ)
    แผนฯ พ.ศ.2557-2559 (บัญชีโครงการ)
    แผนฯ พ.ศ.2557-2559 (ประกาศ)
    แผนฯ พ.ศ.2558-2560 (บัญชีโครงการ)
    แผนฯ พ.ศ.2558-2560 (ประกาศ)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    เทศบัญญติฯ งปม. 2554
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2555
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2556
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2556 (ประกาศ)
    เทศบัญญัติ งปม. 2556(1)
    เทศบัญญัติ งปม. 2556(1) (ประกาศ)
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2557
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2557 (ประกาศ)
แผนการดำเนินงาน
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2554
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2555
    แผนฯ ประจำปี งปม.2556
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2557
การติดตามและประเมินผลฯ
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2549-2551
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2550-2552
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2551-2553
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2552-2554
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 ไตรมาส1,2
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 (ภาพรวม)
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2554-2556(ภาพรวม)
    การติดตามและเมินผลแผนฯ พ.ศ.2555-2557
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2556-2558
แผนอัตรากำลังพนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2552 - 2555
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2556-2559
    แผนอัตราฯ เทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557 (ปรับขนาด)
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานจัดเก็บรายได้
    กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาช
    งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
    หมู่ที่ 4 ชุมชนนาซา
    หมู่ที่ 7 ชุมชนแสมผู้
    หมู่ที่ 3 ชุมชนดอนมะกอกล่าง
    หมูที่ 2 ชุมชนตลาดตอนบน
    หมู่ที่ 8 ชุมชนตลาดตอนกลาง
    หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดตอนล่าง
    หมู่ที่ 6 ชุมชนแหลมสน
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล
    งบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม
โครงสร้างองค์กร
    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองช่าง
    โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    หัวหน้าส่วนราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556สถานที่ท่องเที่ยว
ชายหาดแหลมสน
เกาะมันใน
จุดชมวิวแหลมสน
ชายหาดประแส
ต้นตะเคียนงาม
สะพานเดินชมธรรมชาติ
ทุ่งโปรงทอง
วัดแหลมสน
ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สะพานเดินชมธรรมชาติ
Board Walk

คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
0287281ข่าวประกาศจัดซื้อและจัดจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 และหาดแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะอินทรีย์ ในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสายหลัก/สายรอง ในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)...
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ...
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 5 ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสถึงบ้าน ด.ต.ปฏิภัทร วิมุติ หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน จอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศตรวจรับงานสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 5 ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสถึงบ้าน ด.ต.ปฏิภัทร วิมุติ หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 5 ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสถึงบ้าน ด.ต.ปฏิภัทร วิมุติ หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ผ-4157 ระยอง เป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ไว้สำหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชน...

อ่านทั้งหมด
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557...
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
รับโล่กองทุนสปสช. ดีเด่น...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ...
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗...
ผู้ชำระภาษีให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเป็นรายแรก ประจำปี 2557...
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖...

อ่านทั้งหมด
   

ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการอบรมการปฎิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการส่่งเสริมการดำเนินงานแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการเดินตามรอยพระมหาชนก ประจำปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการรู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์...
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำประแส...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 4...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 3...
ประกาศผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 2...
ประกาศผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 4...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3...

อ่านทั้งหมด
   

งานวิชาการและแผนงาน
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)...
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

ผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประจำปี 2557...
ประจำปี 2556...

งานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ี 2 ประจำปี 2557...
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557...
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557...

อ่านทั้งหมด
   

ภาพกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การกีฬาแห่งประเทศไทย...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557...
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖...
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕...

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.3 ประจำเดือนพฤษภาคม 55...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.6 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.8 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.4 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.7 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.6 ตำบลปากน้ำกระแส...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.1 ตำบลปากน้ำกระแส...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 5 ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสถึงบ้าน ด.ต.ปฏิภัทร วิมุติ หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน จอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555...
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-ธันวาคม 2554...

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 4...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1...

ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส...

กระดานข่าว ###?สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส?###
นานาสาระ
นานาสาระ
สรรหามาฝาก
แบ่งปันเรื่องดี ๆ ได้ที่นี่นะคะ
โอน/ย้าย(พนักงานส่วนท้องถิ่น)
ผู้ที่ต้องการทราบตำแหน่งงานว่าง ต้องการรับหรือขอโอน/ย้าย แสดงความประสงค์ได้ที่นี่เลยค่ะ

20 กระทู้ล่าสุด
กระทู้ล่าสุด โดย อ่าน ตอบ
รักในหลวง ร้อย.บ.พล.ม.1 182 0
ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ร้อย.บ.พล.ม.1 180 0
ร่วมโพสข้อความเทิดทูลสถาบันฯ ร้อย.บ.พล.ม.1 193 0
ร่วมโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯ ร้อย.บ.พล.ม.1 173 0
ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบันกับฉก.ทพ.๔๑ ทพ.ญ.สุดารัตน์ 183 0
โพสข้อความเทิดพระเกียรติ ร้อย.บ.พล.ม.1 568 3832
ร่วมโพสข้อความเทิดทูลสถาบันฯ ร้อย.บ.พล.ม.1 531 4239
ร่วมโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯ ร้อย.บ.พล.ม.1 539 4257
เรารักในหลวง ร้อย.บ.พล.ม.1 617 4274
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 216 3850
ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ร้อย.บ.พล.ม.1 198 4227
ร่วมโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯ ร้อย.บ.พล.ม.1 206 4457
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 447 4355
รักในหลวง ร้อย.บ.พล.ม.1 540 3958
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 498 4367
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 777 4036
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 461 4179
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 1448 3921
เรารักในหลวง ร้อย.บ.พล.ม.1 1175 3676
ร่วมโพสข้อความ ร้อย.บ.พล.ม.1 891 3603
ดูกระทู้ทั้งหมด
Google

คณะผู้บริหาร

นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล (นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
นายสุรพงษ์  เอื้อเฟื้อ (รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
นายนาวิน  เจริญพร (รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

       
       
 

คู่มือประชาชน
การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล (ส.ท.)
งานทะเบียนราษฎร

รัฐวิสาหกิจ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง
ธนาคารออมสิน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
สำนักงานประปาระยอง

สำนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จ.ตราด
เทศบาลตำบลบ้านค่าย จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง
เทศบาลตำบลแหลมงอบ จ.ตราด
เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

หน่วยงานในเขตเทศบาล
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

องค์การบริหารส่วนตำบล
อบต. เชิงเนิน
อบต. ตะพง
อบต. นาตาขวัญ
อบต. เนินฆ้อ
อบต. วังจันทร์
อบต. หนองตะพาน
อบต. หนองระลอก


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สอบแข่งขัน ภาค ก.
โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการและการประเมินผล
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงแรงงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 ต่อ 17 , โทรสาร 0-3866-1720-1 ต่อ 19
E-mail : info@prasae.com