ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.๕ งานผ้าป่ากลางน้ำ ก้าวล้ำประมงไทย ตะเคียนใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง
วันพุธที่ 23 เม.ย. 2557

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประแส
    ที่มาของคำว่าประแส
    ประวัติชุมชน
เกี่ยวกับเทศบาลฯ
    ข้อมูลทั่วไป
    คำขวัญประจำเทศบาล
    ดวงตราและสัญลักษณ์ของเทศบาลฯ
    แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
    ลักษณะที่ตั้ง - อาณาเขตติดต่อ
    เขตการปกครอง
    แผนที่แสดงอาณาเขต
    ลักษณะการใช้ที่ดิน
วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
    โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สภาเทศบาล
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
บุคลากร
โครงสร้างทางการเมือง&การบริหาร
    การคลังท้องถิ่น
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงสร้างทางสังคม
    ประชากร
    กรรมการชุมชน
    ศาสนา
    การศึกษา
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สาธารณสุข
    ข้อมูลอาชญากรรม
โครงสร้างทางการคมนาคม
    ถนน - สะพาน
    เส้นทางคมนาคม
    แผนที่คมนาคม
    แม่น้ำ/คลอง
    การจัดการขนส่งมวลชน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
    สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
สถานที่สำคัญ
    วัดสมมติเทพฐาปนาราม
    วัดตะเคียนงาม
    ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
    ชายหาดแหลมสน
    ชายหาดประแส
    สะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด Boardwalk
    สะพานชมป่าชายเลน ชุมชน หมู่ ๗ (ทุ่งโปรงทอง)
    ตะเคียนใหญ่ ๕๐๐ ปี
    จุดชมวิวแหลมสน
    ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
    เกาะมันใน
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
    ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติการรบ
    ประมวลภาพในอดีต
    สภาพทั่วไปในปัจจุบัน
ประเพณี
    ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนรรพรรษา
    ประเพณีเทศกาลงานวันไหล
    ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
    ประเพณีงานตักบาตรเทโว
ประแสโฮมสเตย์
    บ้านพักโฮมสเตย์
    โปรแกรมนำเที่ยว
    อัตราค่าบริการพาหนะนำเที่ยว
    ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม
    จองห้องพัก
    แผนที่ท่องเที่ยว
    แผนที่ร้านอาหาร
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    งบระมาณ
    แผนการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รายงานผลการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    มติคณะรัฐมนตรี
    ระเบียบ/กฏหมาย
ศูนย์บริการร่วม
    ศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
    ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ & แนวทางการพัฒนาเทศบาล
    ประกาศเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 2557)
    การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2556-2562)
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562)
แผนพัฒนาสามปีฯ
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557 (บัญชีโครงการ)
    plan 2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (บัญชีโครงการ)
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (ประกาศ)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    เทศบัญญติฯ งปม. 2554
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2555
แผนการดำเนินงาน
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2554
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2555
การติดตามและประเมินผลฯ
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2549-2551
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2550-2552
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2551-2553
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2552-2554
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 ไตรมาส1,2
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 (ภาพรวม)
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2554-2556(ภาพรวม)
    การติดตามและเมินผลแผนฯ พ.ศ.2555-2557
แผนอัตรากำลังพนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2552 - 2555
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2556-2559
    แผนอัตราฯ เทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557 (ปรับขนาด)
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานจัดเก็บรายได้
    กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาช
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
    หมู่ที่ 4 ชุมชนนาซา
    หมู่ที่ 7 ชุมชนแสมผู้
    หมู่ที่ 3 ชุมชนดอนมะกอกล่าง
    หมูที่ 2 ชุมชนตลาดตอนบน
    หมู่ที่ 8 ชุมชนตลาดตอนกลาง
    หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดตอนล่าง
    หมู่ที่ 6 ชุมชนแหลมสน
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล
    งบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม
โครงสร้างองค์กร
    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สำนักปลัดเทศบาลสถานที่ท่องเที่ยว
ชายหาดแหลมสน
เกาะมันใน
จุดชมวิวแหลมสน
ชายหาดประแส
ต้นตะเคียนงาม
สะพานเดินชมธรรมชาติ
ทุ่งโปรงทอง
วัดแหลมสน
ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สะพานเดินชมธรรมชาติ
Board Walk

คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
0259713ข่าวประกาศจัดซื้อและจัดจ้าง
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว...
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 ชุด (11 รายการ)...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2557...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน จอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2557...
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 และหาดแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศตรวจรับงานสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ผ-4157 ระยอง เป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ไว้สำหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 พร้อมอาคารท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

อ่านทั้งหมด
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ...
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗...
ผู้ชำระภาษีให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเป็นรายแรก ประจำปี 2557...
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖...
โครงการเฉลิมพระเกียรติรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสปากน้ำประแส (ภายใต้โครงการวันสำคัญของชาติ)...
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล...
เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2556...
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2556...

อ่านทั้งหมด
   

ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2557...
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556...
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2556...
โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2556...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
โครงการพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2...
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 4...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2...
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1...

งานวิชาการและแผนงาน
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)...
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

ผลการปฏิบัติงานประจำปี
2556...
2555...
2554...
2553...

งานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556...
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556...
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556...
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556...
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556...
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556...
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556...

อ่านทั้งหมด
   

ภาพกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การกีฬาแห่งประเทศไทย...
<<ดูภาพทั้งหมด>>

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖...
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕...

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.3 ประจำเดือนพฤษภาคม 55...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.6 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.8 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.4 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.7 ประจำเดือนพฤษภาคม 54...
<<ดูภาพทั้งหมด>>
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.6 ตำบลปากน้ำกระแส...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ม.1 ตำบลปากน้ำกระแส...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเทศบาล 6 โรงเรียนจีน-คิวรถ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู (เข้า-ออก) บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน จอดรถ ค.ส.ล.อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-1501 ระยอง เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 จุด...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2557...
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 และหาดแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

อ่านทั้งหมด
   

ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555...
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-ธันวาคม 2554...

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2...
ประกาศแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 4...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2...
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1...

ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส...

กระดานข่าว ###?สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส?###
นานาสาระ
นานาสาระ
สรรหามาฝาก
แบ่งปันเรื่องดี ๆ ได้ที่นี่นะคะ
โอน/ย้าย(พนักงานส่วนท้องถิ่น)
ผู้ที่ต้องการทราบตำแหน่งงานว่าง ต้องการรับหรือขอโอน/ย้าย แสดงความประสงค์ได้ที่นี่เลยค่ะ

20 กระทู้ล่าสุด
กระทู้ล่าสุด โดย อ่าน ตอบ
ร่วมโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯ ฉก.ทพ.41 22 20
ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ฉก.ทพ.41 27 1525
ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ร้อย.บ.พล.ม.๑ 176 1679
ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ร้อย.บ.พล.ม.๑ 105 1602
ร่วมโพสต่อต้านการหมิ่นสถาบันของไทย ทพ.ญ.สุดารัตน์ 1124 957
โพสข้อความเทิดพระเกียรติ สอ.หญิงจริยาวดี 79 2448
ขอเสนอธุรกิจ Duo เติมเงินมือถือ + ตู้น้ำหยอดเหรียญ...ความเหมือนที่แตกต่าง tsthai 97 0
เทิดทูนสถาบัน ป.พัน.11 รอ. 337 157
แล้วไม่มีเงิ หก ไหไ 150 2
รับสมัครตัวแทนขาย พรบ ประกันรถยนต์ ทุกประเภท ออนไล http://www.prak 3161 1101
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ (ระดับสูง) ด้วย Google SketchUp yotathai 3964 1022
ต้องการทราบรายละเอียด คนที่มองอยู่ 4828 4294
อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 36 โรงแรมพี. เอ็ม.วาย บีช รีสอร์ท จ.ระยอง โยธาไทย 390 1
เสียงตามสาย ชาวบ้าน 389 0
ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน รร. สธ.ทบ 5279 3389
ต้องการคำตอบ วรพรต 423 2
ก็แค่อยากรู้ คนใบ้ 509 10
ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์ ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โจ้ครับ 1356 333
ทะเลประแส ชาวบ้าน 569 3
ตำแหน่งงานว่าง ว่างงาน 540 1
ดูกระทู้ทั้งหมด
Google

คณะผู้บริหาร

นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล (นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
นายสุรพงษ์  เอื้อเฟื้อ (รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
นายนาวิน  เจริญพร (รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

       
       
 

คู่มือประชาชน
การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล (ส.ท.)
งานทะเบียนราษฎร

รัฐวิสาหกิจ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง
ธนาคารออมสิน
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
สำนักงานประปาระยอง

สำนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จ.ตราด
เทศบาลตำบลบ้านค่าย จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง
เทศบาลตำบลแหลมงอบ จ.ตราด
เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

หน่วยงานในเขตเทศบาล
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

องค์การบริหารส่วนตำบล
อบต. เชิงเนิน
อบต. ตะพง
อบต. นาตาขวัญ
อบต. เนินฆ้อ
อบต. วังจันทร์
อบต. หนองตะพาน
อบต. หนองระลอก


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สอบแข่งขัน ภาค ก.
โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการและการประเมินผล
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงแรงงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 ต่อ 17 , โทรสาร 0-3866-1720-1 ต่อ 19
E-mail : info@prasae.com